Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi

A+ A- 

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi

4857 Sayılı İş Kanunu madde 77’de” işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır” hükmünden yola çıkarak işyerinde kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi eğitimi verilmekte, sonra ekiple beraber risk değerlendirmesi yapılmaktadır. İşyeri risk gurubu ve büyüklüğü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak üretim alanları, tezgâhlar, kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar tamamlanmakta ve işyeri risk haritası hazırlanmaktadır. 
Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır. 
Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenir, alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenir. Risk analiz ve değerlendirme formunda genel olarak 5 li skala sistemi kullanılmaktadır. Bütün sayı, numara ve puanlandırmanın tanımı yapılmaktadır. 
Risk Seviyesi Hesaplanması: Belirlenen bütün tehlikelerin meydana gelme olasılıkları ve şiddetleri hesaplanır (puanlama yöntemi kullanılarak potansiyel tehlikenin hangi risk seviyesine sahip olduğu somut bir şekilde ortaya konur) 
Risk Sonucu Aksiyon Planı: Belirlenen risk seviyelerine uygun aksiyon planları oluşturulur. Hangi seviyedeki risk için ne tür bir güvenlik önlemi alınacağı, çalışma ortamlarında kullanılmak üzere çalışma talimatı olarak hazırlanır ve işyerine teslim edilir. 
Risk analizi yönetmeliğine göre analiz sonucunda bağımsız ölçümler yapılması gerektiğinde; 
1)      Gürültü ölçümü 
2)      İşyeri ısı ölçümü 
3)      İşyeri aydınlatma ölçümü 
4)      İşyeri rutubet ölçümü 
gerçekleştirilmektedir. 
Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir; 
1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, 
2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, 
3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, 
4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda, 
5) En az beş yılda bir defa. 
d) Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır. 
Yine risk analizi ile ilgili yönetmelik ve tebliğlere göre; risk analizi tablosunu saklamak, ve yukarıdaki değişikliklerde mutlaka İş Güvenliği Uzmanına güncelletmek gerekmektedir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 7 kapsamında “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır. Katılımcıları, gerçekçi ve işyerine özgü risk değerlendirmesi yapabilmeleri konusunda kabiliyet kazandırmayı, mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

 
 
EĞİTİM
Bir Konya Osg
 
Teklif
İstek Formu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER